Huishoudelijk Reglement van de Wieler- en Tourclub Dinxperlo,
opgericht op 27 september 1982 en bij notariële acte beschreven op 06 mei 1988.
De WTC Dinxperlo is aangesloten bij de Nederlandse Toer Fiets Unie.

Het lidmaatschap
Artikel 1.
1. De aanmelding geschiedt door de volledige invulling en ondertekening van het aanvraagformulier. Dit formulier kan van de website van de vereniging worden gedownload en dient bij de secretaris van de vereniging te worden ingeleverd.
2. Het lidmaatschap loopt van 01 januari t/m 31 december.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de NTFU.
4. Opzegging door het lid dient schriftelijk of per mail te geschieden aan de secretaris met een opzegtermijn van één maand maar uiterlijk op 15 december vanwege de afmelding bij de NTFU.
5. Nieuwe leden die zich na 1 september hebben aangemeld, betalen 50 % van het lidmaatschapsgeld voor het lopende kalenderjaar en zijn verplicht tot en met het einde van het volgende kalenderjaar lid te blijven van de WTC Dinxperlo.

Rechten en plichten van de leden
Artikel 2.
Buiten de in de statuten geregelde rechten en plichten hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.
1. Bij toetreding als lid hebben ze het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
2. Zij dienen het bestuur in kennis te stellen van een verandering van hun woonadres en/of hun e-mail adres en/of hun banknummer.
3. Zij dienen de WTC Dinxperlo te machtigen om de jaarlijkse contributie per incasso te innen.
4. Van de leden wordt verwacht om minimaal één keer per jaar te assisteren bij één van de door de WTC georganiseerde toertochten.
5. Zij dienen de reglementen van de vereniging, evenals de door het bestuur of de door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen na te leven.

Clubkleding
Artikel 3.
1. Aan alle leden wordt eenmalig een standaardpakket met actuele clubkleding in bruikleen verstrekt. Het is mogelijk om op eigen kosten kleding bij te bestellen.
2. Van de leden wordt verwacht om tijdens tochten en trainingen in verenigingsverband de actuele clubkleding zichtbaar te dragen.

Bestuur
Artikel 4.
1. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
a. De algemene leiding van zaken.
b. De uitvoering van de door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten.
c. Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen.
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur dat wensen.
3. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.
Het dagelijks bestuur
Artikel 5.
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
2. Taken van de voorzitter:
a. Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven.
b. Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij/zij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
3. Taken van de secretaris:
a. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem/haar uitgaande stukken en voert de ledenadministratie.
b. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen.
c. Zorgt voor bekendmaking van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen.
4. Taken van de penningmeester:
a. Beheert de gelden van de vereniging, zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde uitgaven en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven.
b. Uitgaven boven € 1.000 dienen door een tweede bestuurslid te worden gefiatteerd. Voor uitgaven boven € 10.000 dient toestemming aan de Algemene Ledenvergadering te worden gevraagd.
c. Brengt aan het bestuur met enige regelmaat verslag uit van de financiële toestand.
d. Brengt in de Algemene Ledenvergadering verslag uit van de financiële toestand en presenteert de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Bestuursverkiezing
Artikel 6.
1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn/haar verkiezing af, waarbij de continuïteit van het bestuur gewaarborgd dient te blijven. Bij goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering kan een bestuursperiode na een eerste zittingstermijn van drie jaar telkens met één jaar worden verlengd. Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering worden aangemeld bij het bestuur.
2. Een en ander geschiedt conform artikel 10 van de statuten.

Kascommissie
Artikel 7.
1. Conform artikel 12. lid 3. van statuten worden door de Algemene Ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
2. De kascommissie bestaat uit twee leden die elk voor een periode van twee jaar worden benoemd. Het bestuur kan voorstellen een reservelid te benoemen .
3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste één maal per jaar, uiterlijk één week voor de volgende Algemene Ledenvergadering, de kas, de saldi, de boeken en de bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur en aan de Algemene Ledenvergadering.
4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de Algemene Ledenvergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Overige commissies
Artikel 8.
1. Het bestuur is bevoegd om indien dit voor het functioneren van de vereniging noodzakelijk is commissies of subcommissies te benoemen. Ook de Algemene Ledenvergadering heeft het recht commissies met een bepaalde taak in te stellen.
2. Een commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur.

Contributie
Artikel 9.
1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de Algemene Ledenvergadering jaarlijks zal worden vastgesteld.

Veiligheid
Artikel 10.
1. De leden zijn verplicht om tijdens alle toerfietsactiviteiten in verenigingsverband een fietshelm te dragen.
2. De leden dienen zich te houden aan de verkeersregels zoals die gelden voor fietsers die gebruik maken van de openbare weg.
3. Indien in groepsverband wordt gefietst dan dienen om reden van veiligheid vroegtijdig signalen en aanwijzingen te worden doorgegeven aan de omringende fietsende leden.
4. De maximale grootte van een fietsende groep wordt bepaald door de toerleider.

Representatie
Artikel 11.
Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt of op een andere wijze aandacht aan de gebeurtenis gegeven:
a. Tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekteduur.
b. Tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis.
c. Bij overlijden van een lid, zijn/haar partner of kind.
d. Overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

Informatievoorziening
Artikel 12.
1. De informatie binnen de vereniging zal primair plaatsvinden via het Internet. Op de website www.wtcdinxperlo.nl is daartoe een exclusief gedeelte voor leden ingericht. Daarnaast worden er digitale nieuwsbrieven verstuurd. Indien de situatie dat vereist dan zal het bestuur door middel van een papieren brief de leden informeren.

Wijziging van het huishoudelijk reglement
Artikel 13.
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
2. Tenminste 14 dagen voor de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden dient het concept van het te wijzigen document aan de leden te worden toegestuurd.
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.
4. Het reglement treedt in werking direct nadat het door de Algemene Ledenvergadering is aangenomen en door de voorzitter en secretaris van de vereniging is ondertekend.

Slotbepalingen
Artikel 14.
1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur behoudens haar verantwoording aan de Algemene Ledenvergadering.
3. Leden zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en gezondheid.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de vereniging van 23 februari 2019.

Namens het bestuur van de vereniging:

De voorzitter

Henk Meijer

De secretaris

Folkje Zigterman