Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de WTC Dinxperlo

 Hierbij nodig ik jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van de WTC Dinxperlo

Datum:            zaterdag 23 februari 2019

Plaats:             Kulturhus Dinxperlo, ingang Maurits Prinsstraat

Aanvang:        18.00 uur

 

Concept agenda

1. Opening en vaststellen agenda.

2. Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 februari 2018.

3. Binnengekomen stukken.

4.  Jaarverslag secretaris.

5.  Mededelingen voorzitter.

6.  Financieel jaaroverzicht 2018 en begroting 2019.  Vaststellen contributie 2019.

7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.

8.  Toerkalender 2019 en andere toerinformatie.

9.  Bestuursverkiezing.    Afredend en herkiesbaar Folkje Zigterman. Aftredend en niet herkiesbaar Hans te Brinke. Kandidaat nieuw bestuurslid Vincent Lubbers.

10. Wijziging huishoudelijk reglement.

11. Rondvraag.

12. Bestuurswisseling.

13. Sluiting van de vergadering.

 

 Folkje Zigterman                                                                                                                           Secretaris WTC Dinxperlo

 

Toelichting op de agenda:

 

  • Indien er nu al vragen zijn over bepaalde punten van de agenda of vragen die anders mogelijk in de rondvraag gesteld kunnen worden dan verzoeken we je om die eventueel al tevoren aan ons door te geven zodat we ons op de beantwoording kunnen voorbereiden.

Graag dan doorgeven aan : secretaris@wtcdinxperlo.nl

 

  • Agendapunt 7.

Kascommissie. De kascommissie 2018 bestaat uit Ingrid Nijenhuis en Peter Jenniskens.

 

  • Agendapunt 9.

Bestuursverkiezing: na meer dan 25 jaar bestuurslid (waarvan meer dan 24 jaar penningmeester) te zijn geweest stopt Hans te Brinke als bestuurder bij de WTC.

Door het bestuur wordt als kandidaat bestuurslid voorgesteld Vincent Lubbers. Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor de vergadering worden aangemeld.

Schema bestuursperiodes:

 

Bestuurslid per Einde huidige termijn
Folkje Zigterman Februari     2016 Februari 2019
Hans te Brinke November 1993 Februari 2019
Jaap Snijders Februari     2017 Februari 2020
Arne Teunissen Februari     2017 Februari 2020
Henk Meijer Februari     2017 Februari 2020

 

 

  • Agendapunt 10.

In 2018 is een nieuw Huishoudelijk Reglement door de ALV aangenomen. Echter voor elke wijziging , hoe gering ook, dient de ALV haar goedkeuring te geven. De enige wijziging die is aangebracht : wtc-dinxperlo is vervangen door wtcdinxperlo

( art. 12 lid 1, zie huishoudelijk reglement op de website). Wil je het concept nieuw huishoudelijk reglement toegestuurd krijgen dan graag mailen naar voorzitter@wtcdinxperlo.nl